شفیعیم., & قراریش. (2017). مروری بر مفاهیم مدل‌سازی هیدرولوژی در حوضه‌های آبریز : بخش اول معرفی فرآیند مدل سازی. آب و توسعه پایدار, 4(2), 95-102. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.62154