رادمنشف., صدریس., & شهبازیع. (2017). ارزیابی آسیب ‏پذیری آبخوان دشت جارمه توسط روش ‏های دراستیک و سینتکس. آب و توسعه پایدار, 4(2), 111-120. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.62561