درخشانه., داوریک., هاشمی ‏نیاس. م., & ضیائیع. ن. (2018). حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی. آب و توسعه پایدار, 4(2), 121-130. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.62564