شاهدیم., & طالبی حسین آبادف. (2017). یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب. آب و توسعه پایدار, 3(2), 117-119. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.63304