اسماعیلیک., & میبدیج. (2017). سرمقاله و یادداشت کوتاه. آب و توسعه پایدار, 3(2), الف-پ. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.63320