داودآبادیم., سجادی ‏فرس., قانعع. ا., & شالپوشش. (2017). رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه ی پایدار. آب و توسعه پایدار, 4(2), 1-12. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i1.1.65197