شهرجردیر., ابراهیم ابادیغ., & شهبازیس. (2017). ارزیابی هزینه‏ های کیفیت و انتخاب گزینه مناسب برای کاهش هزینه ‏ها با مدل ‏های تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ‏های ایده‏ آل فازی (مطالعه‏ موردی: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی). آب و توسعه پایدار, 4(2), 13-22. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.66178