داوریک., & طباطباییس. ع. (2018). سرمقاله و یادداشت کوتاه. آب و توسعه پایدار, 4(2), الف-پ. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72218