درخشانه. (2018). یادداشت تحلیلی: ابهام ‏زدایی از مفاهیم پایه در حوزه مدیریت آب: «گروداران آب چه کسانی هستند؟». آب و توسعه پایدار, 4(2), 161-165. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72219