شفیعیم. (2018). یادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته است: تأملی بر موضوع روز جهانی آب 2018 در بستر «توسعه پایدار». آب و توسعه پایدار, 4(2), 166-168. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72220