توسعه پایدارآ. (2018). بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور. آب و توسعه پایدار, 4(2), 169-190. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72223