شرکت آب و فاضلاب مشهد ., & قهرمانب. (2018). گزارش: آبفا مشهد، منتخب وزارت نیرو به عنوان شرکت پژوهشی برتر/معرفی کتاب: "رگرسیون چندگانه، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب". آب و توسعه پایدار, 4(2), 191. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72224