دحیماویع.; غنیانم.; مهراب قوچانیا.; زارعیح. فرآیند بکارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اجرای طرحهای توسعه منابع آب مناطق روستائی استان خوزستان. آب و توسعه پایدار, v. 1, n. 3, p. 9-16, 26 جولای 2015.