بوستانیآ.; خداشناسس. بررسی روش نشت یابی در شبکه آب تحت فشار برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت). آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 59-66, 21 سپتامبر 2015.