شریعتیح.; خداشناسس. ر. بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل. آب و توسعه پایدار, v. 1, n. 3, p. 43-52, 26 جولای 2015.