قزل سوفلوع.; مغربیم. معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی). آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 95-102, 21 سپتامبر 2015.