براتیخ.; طاهری سودجانیه.; شایان نژادم. معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 67-80, 21 سپتامبر 2636.