شهرجردیر.; رئوفی‌نیام.; سجادی فرس. ح.; خلیلیع. رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب. آب و توسعه پایدار, v. 1, n. 3, p. 17-26, 26 جولای 2015.