لاله زاریر. تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص آب بر بهره‫وری اقتصادی الگوی کشت دشت باغملک. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 2, p. 9-18, 11 دسامبر 2016.