نیكخواهم.; رحیمیانم.; روستام.; رزاقیانح. ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور. آب و توسعه پایدار, v. 1, n. 3, p. 53-58, 11 مارس 2015.