عمرانیان خراسانیب. ک. ح. یادداشت تحلیلی: «حکمرانی خوب» و «مدیریت آب». آب و توسعه پایدار, v. 1, n. 3, p. 94-95, 26 جولای 2015.