کتابم. معرفی کتاب. آب و توسعه پایدار, v. 1, n. 3, p. 96, 26 جولای 2015.