آب و توسعه پایدارن. آشنایی با نشریه. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 103-105, 21 سپتامبر 2015.