آب منطقه ای خراسان رضویش. گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 112, 21 سپتامبر 2015.