قنبریف. مدیریت «یکپارچه » آب شهری. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 106-107, 21 سپتامبر 2015.