طباطباییس. م.; خزیمه نژادح.; اکبرپورا. مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 2, p. 105-114, 11 دسامبر 2016.