خیاط رستمیب. معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 2, p. 93-104, 11 دسامبر 2016.