خداشناسع. تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 2, p. 73-82, 11 دسامبر 2016.