قندهاریا.; علوی مقدمس. م. ر.; عمرانیان خراسانیح. مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 115-121, 14 سپتامبر 2016.