تبریزی دخت‏ فردا.; شمسع.; هوشمندان مقدم فردز. عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 131-138, 6 می 2017.