جوادی پاشاکیک.; سجادی فرس. ح.; احمدپور برازجانیم.; نجیبی فینیع. سنجش اثر فعالیت‏ های اقتصادی ایران بر تقاضای آب، زمین و انسان در سال 1391، رهیافت جدول داده – ستانده. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 23-30, 14 سپتامبر 2016.