مغربیم.; قزل سوفلوع.; علیمیرزاییح. ارزیابی ریسک در اجزای سازه ی سرریز (مطالعه موردی سد چندیر). آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 41-48, 27 نوامبر 2017.