تهامی پور زرندیم.; قربانیم. اندازه‏ گیری و تحلیل جایگاه تجارت آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 59-72, 14 سپتامبر 2016.