کشاورزع.; شریعتمدارم.; خسرویع.; شیخی مهرآبادیا.; بیکی خشکا.; شعبانیم.; بخشایشم.; کیان‌پورر.; فکاریب. برآورد ارزش اقتصادی آب از دست‏ رفته‌ی ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی آبی) از مرحله برداشت تا قبل از مصرف. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 73-82, 14 سپتامبر 2016.