کیانیغ. نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 93-102, 14 سپتامبر 2016.