نظریم. بازار آب در تئوری و عمل: شکست بازار و سیاست عمومی. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 103-114, 14 سپتامبر 2016.