ظفرنژادف. نقدی بر طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 124-129, 14 سپتامبر 2016.