قزل سوفلوع. بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 130-130, 14 سپتامبر 2016.