فلاحم.; فاخران اصفهانیس. ارزیابی کیفیت آب تالاب بین المللی انزلی با استفاده از شاخص های کیفی. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 23-30, 6 می 2017.