دیندارلوع.; دستورانیم. بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تأمین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری (مطالعه موردی: تصفیه‏ خانه فاضلاب کرمانشاه). آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 31-40, 27 نوامبر 2017.