رادمنشف.; صدریس.; شهبازیع. ارزیابی آسیب ‏پذیری آبخوان دشت جارمه توسط روش ‏های دراستیک و سینتکس. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 111-120, 1 دسامبر 2017.