درخشانه.; داوریک.; هاشمی ‏نیاس. م.; ضیائیع. ن. حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 121-130, 26 فوریه 2018.