شاهدیم.; طالبی حسین آبادف. یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 2, p. 117-119, 14 مارس 2017.