داودآبادیم.; سجادی ‏فرس.; قانعع. ا.; شالپوشش. رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه ی پایدار. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 1-12, 1 آگوست 2017.