شهرجردیر.; ابراهیم ابادیغ.; شهبازیس. ارزیابی هزینه‏ های کیفیت و انتخاب گزینه مناسب برای کاهش هزینه ‏ها با مدل ‏های تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ‏های ایده‏ آل فازی (مطالعه‏ موردی: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی). آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 13-22, 20 نوامبر 2017.