داوریک.; طباطباییس. ع. سرمقاله و یادداشت کوتاه. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. الف-پ, 22 آوریل 2018.