درخشانه. یادداشت تحلیلی: ابهام ‏زدایی از مفاهیم پایه در حوزه مدیریت آب: «گروداران آب چه کسانی هستند؟». آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 161-165, 22 آوریل 2018.