شفیعیم. یادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته است: تأملی بر موضوع روز جهانی آب 2018 در بستر «توسعه پایدار». آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 166-168, 22 آوریل 2018.