توسعه پایدارآ. بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 169-190, 22 آوریل 2018.