شرکت آب و فاضلاب مشهد .; قهرمانب. گزارش: آبفا مشهد، منتخب وزارت نیرو به عنوان شرکت پژوهشی برتر/معرفی کتاب: "رگرسیون چندگانه، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب". آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 191, 22 آوریل 2018.